فصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی سعی در چاپ مقالات اصیل پژوهشی با رویکرد انتقادی دارد. از این رو مقالات حداقل توسط دو داور متخصص و در موارد خاص توسط سه یا چهار تن ارزیابی می شود.در روند ارزیابی رویکردهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد :

1-      نقد و ارزیابی دیدگاهها  وچارچوب نظری مقاله 2- شیوه استدلال و تحلیل 3-اصالت و اعتبار منابع 4- ادبیات تحقیق

فصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی سعی در چاپ مقالات اصیل پژوهشی با رویکرد انتقادی دارد. از این رو مقالات حداقل توسط دو داور متخصص و در موارد خاص توسط سه یا چهار تن ارزیابی می شود.در روند ارزیابی رویکردهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد :
موضوعات:
1- نقد و ارزیابی دیدگاهها وچارچوب نظری مقاله 2- شیوه استدلال و تحلیل 3-اصالت و اعتبار منابع 4- ادبیات تحقیق

نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ اسلام و تاریخ تشیع

پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاریخی علم تاریخ.

پرداختن به شاخه­های مختلف تاریخ، مانند تاریخ علم، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدودة تاریخ اسلام.

واکاوی اندیشة تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن­ها به دانش تاریخ

بررسی انتقادی دیدگاه­های برگزیدة مستشرقان و تاریخ پژوهان برجستة عرب

تاریخ نگاری تاریخ اسلام.