مدیر مسئول


فهیمه مخبر دزفولی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • fmokhber_dyahoo.com

سردبیر


یونس فرهمند دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • noorfarahmandyahoo.com

مدیر داخلی


مطهره انوش کارشناس پژوهش-دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 • l_anoushyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه


قنبرعلی رودگر استادیاردانشگاه فرهنگیان

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • q_roodgaryahoo.com

ویراستار ادبی نشریه


معصومعلی پنجه استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • panjeh1979gmail.com

ویراستار انگلیسی


فهیمه مخبر دزفولی دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاریخ و تمدن اسلامی

 • fmokhber_dyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


موسی اکرمی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاریخ و فلسفه علم

 • musa.akramisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن الویری استاد ، دانشگاه باقر العلوم

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • alvirimgmail.com

اعضای هیات تحریریه


لیاقت تکیم استاد-دانشگاه مک مستر کانادا

مطالعات دینی

 • ltakimmcmaster.ca

اعضای هیات تحریریه


احمد جبار استاد دانشگاه علوم تکنولوژی لیل،پاریس

تاریخ علم

 • ahmed.djebbarmath.univ-lille1.fr

اعضای هیات تحریریه


یعقوب خزایی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

تاریخ ایران اسلامی

 • y.khazaeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


یونس فرهمند دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • noorfarahmandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد سپهری استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • sepehran55yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محسن معصومی دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • moh_massumiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فهیمه مخبردزفولی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • fmokhber_dyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی عبادی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور

تاریخ و تمدن اسلامی

 • m.ebadigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


فهیمه مخبر دزفولی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • fmokhber_dyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محسن معصومی دانشیار دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • moh_massumiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


معصومعلی پنجه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • panjeh1979gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


قنبر علی رودگر استادیار دانشگاه فرهنگیان

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • q_roodgaryahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مهدی عبادی دانشیار علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • m.ebadigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


نگار ذیلابی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • n.zeilabigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


یعقوب خزایی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

تاریخ ایران اسلامی

 • y.khazaeiyahoo.com