سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

شیوه اشتراک مجلۀ تاریخ و تمدن اسلامی

 

-     بهای تک‌فروشی مجله 000/50 ریال است.

-   وجه اشتراک (مبلغ 000/50 ریال برای هر نسخه از هر شماره) را به حساب شماره 0106989257002 بانک ملی ایران، شعبه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، کد 1017 واریز فرمایید.

-   برگ اشتراک را همراه با اصل فیش بانکی به نشانی: تهران، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم انسانی، دانشکدۀ الهیات و فلسفه، دفتر مجلات، کدپستی 1477893855 ارسال کنید.

-     مجله را از تغییر احتمالی نشانی خود مطلع کنید.

-     در صورت افزایش بهای مجله، به حق اشتراک افزوده خواهد شد.

تلفن تماس و دورنگار: 44865929-021

نام و نام خانوادگی: ........................................................ شغل: .................................

سازمان/ دانشگاه: ...........................................

از شمارۀ: ................................................. تعداد نسخۀ درخواستی: ...........................

شمارۀ فیش بانکی: ......................................... به مبلغ: ..................................... ریال

 

نشانی: .........................................................................................................................

کد پستی: ................................................ صندوق پستی: ...........................................

نمابر: ...................................................... تلفن: ..........................................................

Email: …………………………

 

امضاء