هدف از ایجاد گروه مشاوران :

مقالاتی که به مجله ارسال می شوند ابتدا توسط اعضای گروه که ترکیبی از سردبیر ،مدیر مسئول و سایر اساتید برجسته این رشته بررسی می شوند و شایستگی ارسال به داوری یا عدم پذیرش  مقاله مشخص می شود. 

اعضا مشاوران مجله

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

هادی

عالم زاده

2

فهیمه

مخبر دزفولی

3

قنبر علی

رودگر

4

معصومعلی

پنجه

5

محسن

معصومی

6

نگار

ذیلابی

7

مهدی

عبادی

8

یعقوب

خزایی