براساس کمیته اخلاق انتشار یا Committee on Publication Ethics: COPE وظایف داوران عبارتند از:

  •  داور باید امانتداری( Confidentiality )را درکلیه مراحل داوری مقالات رعایت کند.
  •  داور حق ندارد از مقاله ای که برای داوری دراختیارش قرار داده اند، کپی تهیه کند.
  •  داور حق ندارد مقاله ای را که برای داوری در اختیارش قرار داده اند، بی پاسخ بگذارد و نویسنده معطل شود.
  •  داور ( و اعضای هیات تحریریه) حق ندارند از داده ها، تفاسیر و  بحث های مطرح شده درمقاله بدون اجازه مولف مقاله استفاده کنند.
  •  داور باید در اسرع وقت نسبت به انجام داوری مقاله اقدام کند و نتایج را بر اساس استاندارد مشخص و با دلایل معین به سردبیر اعلام کند.
  •  درصورتی که داور مشکوک شود که نویسنده مقاله عمل خلاف اخلاق پژوهش یا اخلاق انتشار مرتکب شده است (انتحال، انتشارمجدد و تقلب در جمع آوری و آنالیز داده ها و … )، باید موضوع را به اطلاع سردبیر برساند.

 

نام

نام خانوادگی

سمت/سازمان

پست الکترونیکی

مهران

اسماعیلی

استادیار گروه تاریخ تمدن اسلامی و فقه سیاسیدانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

mehran.es.k@gmail.com

سیده فهیمه

 

ابراهیمی

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 

sfahimeebrahimi@gmail.com

 

عباس

احمد وند

دانشیار گروه فرهنگ و تمدن دانشگاه شهید بهشتی

 

                            a.ahmadwand@gmail.com

 

محمد

احمدی منش

هیات علمی گروه مطالعات تاریخی پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی(سمت)

 

                 mam.ahmadimanesh@gmail.com

صابر

اداک

استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی شهرری، تهران، ایران

 

                                  adaksaber@gmail.com

 

علیرضا

اشتری تفرشی

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث،دانشگاه حکیم سبزواری

 

ashtari.tafreshi@gmail.com

 

محمد جعفر

اشکواری

استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان

 

ashkevari@znu.ac.ir

 

موسی

اکرمی

استاد گروه فلسفه علم ،واحد علوم و تحقیقات

musa.akrami@gmail.com

 

محمد

الله اکبری

عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

 

maay134@yahoo.com

 

محسن

الویری

دانشیار ، دانشگاه باقر العلوم

 

alvirim@gmail.com

 

امیر حسین

امامی کوپایی

کارشناسی ارشد گروه فلسفه ،دانشگاه اصفهان. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

 

                          amirhossein.ek@gmail.com

 

سعید

امیر حاجیلو

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

                              saeed.hajloo@gmail.com

 

حسن

انصاری قمی

عضو هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخ

hf-ansari@yahoo.com

 

حجت اله

ایزدی

استادیار رشته تاریخ دانشگاه امام حسین (ع) تهران

 

izadi.hojatollah@gmail.com

 

حسین

آبادیان

استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

hoabadian@yahoo.com

 

مسعود

آدینه وند

دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

masoud.adine66@yahoo.com

 

امین

آریان راد

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه بیرجند

amin.arian.rad@gmail.com

 

ستار

آیینه پور

دبیر آموزش و پرورش

ayenehpor@yahoo.com

 

طاهر

بابایی

دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی-دانشگاه تهران

 

taherbabaei@gmail.com

 

احمد

بادکوبه هزاوه

دانشیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه تهران

 

badkoubeh45@gmail.com

 

عباس

بحری مقدم

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

 

bahrimoqaddam@yahoo.com

 

شهلا

بختیاری

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

 

sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir

 

محمد

بختیاری

استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین- ایران

 

m.bakhtiari714@gmail.com

 

ولی اله

برزگر

استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین- ایران

 

barzegar1342@yahoo.com

 

صفورا

برومند

استادیار پژوهشکده تاریخ

 

safura.borumand@gmail.com

 

محسن

بهرام نژاد

استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین- ایران

 

bahramnejad1345@yahoo.com

 

علی

بهرامیان

عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

alibahram2001@gmail.com

 

علی

بیات

دانشیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه تهران

 

niayesh37@gmail.com

 

عبدالحسین

بینش

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

ab.binesh@gmail.com

 

شهرام

پازوکی

عضو هیات علمی انجمن حکمت و فلسفه ایران

sh-pazoki@srbiau.ac.ir

 

فریبا

پات

استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

 

faribapat@yahoo.com

 

معصومعلی

پنجه

استادیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

panjeh1979@gmail.com

 

مرضیه

پیراوی

دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

mpiravivanak@gmail.com

 

قدریه

تاجبخش

استادیار، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

 

ghtajbakhsh@yahoo.com

 

مریم

ثقفی

استادیار. دانشکده:دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،واحد تهران مرکزی

m.saghafi@ut.ac.ir

 

حجت اله

جوانی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات

hojjatollahj@alzahra.ac.ir

 

اسماعیل

چنگیزی اردهائی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

ardeha1340@hotmail.com

 

امیر حسین

حاتمی

استادیار، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

 

hatami@hum.ikiu.ac.ir

 

اسماعیل

حسن زاده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

 

e.hassanzadeh@alzahra.ac.ir

 

حسن

حضرتی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

 

hazrati@ut.ac.ir

 

محمد

خداوردی تاج آبادی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد سیرجان

 

khodaverdi1358@gmail.com

 

یعقوب

خزایی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

y.khazaei@yahoo.com

 

سیروان

خسروزاده

دکترای تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه پیام نور تهران

 

sirwankhosrozade@gmail.com

 

بابک

خضرایی

عضو هیات علمی بنیاد دائره  المعارف اسلامی

babak.khazrai@gmail.com

 

احمد رضا

خضری

استاد تمام گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران

akhezri@ut.ac.ir

 

ابوافضل

خطیبی

استادیار، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

abkhatib39@gmail.com

 

مجتبی

خلیفه

استادیار تاریخ دانشگاه بیرجند

 

khalife_m@yahoo.com

 

علیرضا

دارابی

استادیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

darabiar110@gmail.com

 

مرتضی

دانشیار

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

hayatinow@gmail.com

 

مهرداد

دیوسالار

دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

mehrdad.divsalar1364@gmail.com

 

نگار

ذیلابی

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

n.zeilabi@gmail.com

 

زهرا

ربانی

استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)

zrabbanee2000@gmail.com

 

محمد حسین

رجبی

استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه امام حسین (ع)

moharajabi@gmail.com

 

محسن

رحمتی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

m.rahmati@yazd.ac.ir

 

فاطمه

رستمی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

frostami98@gmail.com

 

سید ابوالفضل

رضوی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

razavi_edu@yahoo.com

 

 

مهدی

رفعتی پناه

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی/ دانشگاه شهید بهشتی

rafatipanah@samt.ac.ir

 

قنبر علی

رودگر

استادیاردانشگاه فرهنگیان

 

                                 a_roodgar@yahoo.com

 

شهره

روغنی

مدیر پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

 

                                   rowghani@samt.ac.ir

 

محمد حسین

ریاحی

استادبازنشسته دانشگاه فرهنگیان

 

mhr.mhrmhr@yahoo.com

 

حبیب

زمانی محجوب

مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه امام صادق

 

zamani1358@gmail.com

 

محمد

سپهری

استاد  گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

sepehran55@gmail.com

 

مدرس

سعیدی

استادیار/ بنیاد دایره المعارف اسلامی

 

m.seidi2009@gmail.com

 

حبیب اله

سعیدی نیا

 

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر

h_saeedinia@yahoo.com

 

مجتبی

سلطان احمدی

استادیار  گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور، مرکز تهران جنوب

 

soltanim87@gmail.com

 

هاتف

سیاهکوهیان

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

siahkuhian.8949@yahoo.com

 

نادر

شایگان فر

دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

nader_sh790@yahoo.com

 

محبوبه

شرفی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

sharafi48@yahoo.com

 

محمد جواد

شمس

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

shamsmohammadjavad@yahoo.com

 

محمود

شیخ

استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

ma.sheikh@ut.ac.ir

 

زینب

صابر

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

saber_zb@yahoo.com

 

مسعود

صادقی

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

sadeghi72@yahoo.com

 

محمد

صدر

مربی پژوهشی دانشنامه جهان اسلامی

m92sadr@gmail.com

 

ناصر

صدقی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

sedghi_nasser@yahoo.com

 

حسین

صدیقیان

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان

 

hossein.sedighian@gmail.com

 

مسعود

صفری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

 

msafari88@yahoo.com

 

نعمت اله

صفری فروشانی

دانشیار جامعه المصطفی

nsafari8@gmail.com

 

هادی

صمدی

استادیار گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

hadi.samadi@yahoo.com

 

زهیر

صیامیان

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

zohairsiamian@yahoo.com

 

پرویز

ضیاء شهابی

استادیارباز نشسته گروه فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

pziashahabi@yahoo.com

 

سعید

طاووسی

استادیاردانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه علامه طباطبایی

saeed.tavoosi@gmail.com

 

هادی

عالم زاده

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

hd.alemzadeh@gmail.com

 

مهدی

عبادی

استادیار علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور

m.ebadi61@gmail.com

 

مهرداد

عباسی

استادیا گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

abbasimehrdad@yahoo.com

 

محمد

عباسی

عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی

 

mohamad.abbasi1363@gmail.com

 

جواد

عباسی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

 

jabbasi@um.ac.ir

 

سعید

عدالت نژاد

 

استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی

 

saeid.edalatnejad@gmail.com

 

عبدالکریم

عطارزاده

 

استادیار گروه هنرهای اسالمی دانشکده هنر دانشگاه سوره

attarzadeh92@yahoo.com

 

جواد

علی محمدی اردکانی

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ

alimohammadi@yahoo.com

 

مهدی

فراهانی منفرد

 

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

m.f.monfared@gmail.com

 

سینا

فروزش

استادیار گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات تهران

 

sinaforoozesh@gmail.com

 

یونس

فرهمند

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

noorfarahmand@gmail.com

 

عبداله

فرهی

عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

info@abdullahfarrahi.com

 

زینب

فضلی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

zeinabfazli@gmail.com

 

اصغر

قائدان

دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه تهران

 

qaedan@ut.ac.ir

 

عباس

قدیمی قیداری

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز.

ghadimi@tabriz.ac.ir

 

حنیف

قلندری

استادیار گروه تاریخ علم دانشگاه تهران

hanif.ghalandari@gmail.com

 

عبدالرحیم

قنوات

دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

abdolrahimghanavat@yahoo.com

 

مهرداد

قیومی بید هندی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

m-qayyoomi@sbu.ac.ir

 

محمد علی

کاظم بیگی

دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

mabeyki@ut.ac.ir

 

ولی اله

کاووسی

عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسلام

 

kavusi.v@gmail.com

رضا

کردی

عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زرند

 

rezakordi275@chmail.ir

 

 

 

 

 

بهزاد

کریمی

استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه میبد

bhzkarimi@gmail.com

 

مرتضی

کریمی نیا

عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسلام

 

mkariminiaa@gmail.com

 

مهدی

گلچین عارفی

عضو هیأت علمی دانشنامه جهان اسلام

 

mahdi.g.arefi@gmail.com

 

امیر محمد

گمینی

پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهراناستادیار

gaminiamir@gmail.com

 

مصطفی

گوهری فخر آباد

استادیار. گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه فردوسی مشهد

gohari-fa@um.ac.ir

 

احمد رضا

متولی

استادیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور

motavalli_a_r@yahoo.com

 

مهدی

مجتهدی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

mmojtahedi@um.ac.ir

 

فردین

محرابی کالی

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، گروه تاریخ و ملل اسلامی

 

fardin.mehrabi@gmail.com

 

ذکراله

محمدی

دانشیار  گروه تاریخ دانشگاه الزهرا، تهران

zkmohammadi@yahoo.com

 

محمد

محمود پور

استادیار گروه جغرافیای بنیاد دائره المعارف اسلامی

m.mahmoodpoor52@gmail.com

 

فهیمه

مخبر دزفولی

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

fmokhber_d@yahoo.com

 

جواد

مرشدلو

استادیار تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس

j.morshedloo@modares.ac.ir

 

سید محمد

مظفری

عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه

s.m.muzaffari@hotmail.com

 

محسن

معصومی

دانشیار. تاریخ و تمدن ملل اسلامی. دانشگاه تهران

mohsen1238@gmail.com

 

حسین

مفتخری

استاد گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

moftakhari@khu.ac.ir

 

سید محمد حسین

 

منظور الاجداد

 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

rashidfazl@yahoo.com

 

سید جمال

موسوی

دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

jmoosavi@ut.ac.ir

 

ابراهیم

موسی پور

مدیر گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

 

eifsocialhistory@gmail.com

 

محبوب

مهدویان

عضو هیات علمی و مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

 

dr.m.mahdavian@gmail.com

 

سید حسن

 

مهدیخانی سروجهانی

 

دانش آموخته دکتری  تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

 

s.h.mahdikhani@gmail.com

 

مهدی

مهریزی

استادیار گروه علوم و قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

                                    toosi217@gmail.com

محمد جواد

نجفی

دانشیار گروه علوم قران و حدیث دانشگاه قم

                                                                                                       najafi.4964@yahoo.com

زهرا

نظری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر

 

                                    drnazari@yahoo.com

مرتضی

نورائی

استاد تاریخ، دانشگاه اصفهان

 

                                  m.nouraei@ltr.ui.ac.ir

محمد

نورمحمدی نجف‌آبادی

دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، قزوین، ایران

 

                mnoormohammadi64@gmail.com

سید احمد

هاشمی

دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد،

 

                              a.haashemi@gmail.com

عبدالله

همتی گلیان

مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 

                                          hemati@um.ac.ir

داوود

یحیایی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان

 

                                   dyahyaei@yahoo.com

سهراب

یزدانی

دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی

 

                 sohrab_yazdani_78@yahoo.com

شهرام

یوسفی فر

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

                           shyousefifar@yahoo.com